Информация за продуктите

Ние предлагаме голямо разнообразие от пречиствателни станции, съоръжения, инсталациии оборудване за филтриране на отпадъчни води. Пречиствателни инсталации за обеззаразяване на вода, за омекотяване на вода, отстраняване на нитрати от питейна вода, каломаслозадържатели, утаители / утаителни камери, усреднители с пневмохидравлични смесители, напорни флотатори, бъркалки за разтвори и реагенти, филтри, мазнинозадържатели, решетки с механично почистване, решетки с ръчно почистване, сита дъгообразни, дозиращи апарати за обеззаразяване на отпадъчни води, калочистачи за радиални утаители, модулни пречиствателни станции за битови отпадъчни води, повърхностни турбинни аератори – стационарни и плаващи, хоризонтални пясъкозадържатели.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Фирма "АДИЗО" има дългогодишен опит в производството на съоръжения за механично, физико-химично и биологично пречистване на отпадъчни води. При нас може да намерите: решетки, с механично и ръчно почистване, сита дъгообразни, усреднители, с пневмохидравлични смесители, утаители и утаителни камери, калочистачи за радиални утаители, флотатори, бъркалки за разтвори и реагенти, повърхностни турбинни аератори – стационарни и плаващи, филтри. Предлагаме инсталации за обеззаразяване на вода, за отстраняване на нитрати от питейна вода, за омекотяване на вода и каломаслозадържатели.

МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Модулна Пречиствателна Инсталация Продължителна Аерация (ПИПАЛ) BioZone, работи в режим на продължителна аерация с използване процесите нитрификация и денитрификация, за пълно пречистване на отпадъчни води. Тя е предназначена за пречистване на битови-фекални отпадъчни води от фамилни къщи, хижи, мотели, хотели, къмпинги, малки населени места и други подобни обекти. Пречиствателната инсталация ПИПАЛ BioZone , представлява цилиндричен корпус, изработен от полипропилен, включващ шест зони за третиране на отпадъчната вода ...

МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ / ОТДЕЛИТЕЛ / УЛОВИТЕЛ

Пречиствателни съоръжения за мазниносъдържащи отпадъчни води се използват, като първоначална пречистваща единица в самостоятелна изолирана канализационна система. Мазнино-задържателя, служи за улавяне и отделяне на не емулгирани мазнини и масла от замърсени води с произход от месо преработвателни предприятия, кухни, ресторанти, сладкарски цехове и други предприятия, в които има замърсяване на водите с мазнини.
Мазнино-уловителят защитава битовата канализация от мазнино замърсяване, а пречиствателното съоръжение от снижаване ефективността на процесите на пречистване и проблеми в експлоатацията им.


Производителността на технологичното оборудване зависи от обема на отпадъчните води, изходните концентрации на замърсеност и необходимата степен на пречистване. Комплектацията, варианта на изпълнение (компановка) на пречиствателното съоръжение, а също и ефективността на работа на технологичната схема се определят от изходните данни, подадени от Възложителя и изискванията на контролиращите органи.


ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ОТ НИТРАТИ

В процеса на работа и от опита, който имаме с измерване стойностните показатели на пречистената отпадъчна вода установихме, че има голям проблем в качеството и на питейната вода на много от клиентите ни. Това са основно обекти извън регулация и без канализационна система както за питейна, така и за отпадъчна вода. Основно питейната вода, която се използва е сондажна, в нея наличието на нитрати е много над допустимите норми за пиене. За да решим комплексно проблема на нашите клиенти, разширихме дейността на фирмата.

ОБОРУДВАНЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ

За третиране на утайките в пречиствателни инсталации "ПИПАЛ", екипът ни разработи и прилага иновативна технология – чрез ултразвуков генератор, с широк диапазон на интензивност. Във флуидна среда, звукът се разпространява чрез вълни, показващи непрекъснат преход на два етапа: разреждане (отрицателно налягане) и компресия (положително налягане). По време на тези редуващи се цикли, степента на отрицателно налягане в областта на разреждане в крайна сметка става достатъчна да предизвика течността към кавитация. Това е процес на бързо създаване, растеж и имплозия (спукване) на микроскопични мехурчета във флуидна среда чрез ултразвук. Генерираната кавитация, води до разпад на биомасата и свеждане на утайките до минимален обем. С ултразвуковата технология, се постига ефективна редукция на утайката. Предимство на технологията за третиране е, че не изисква употреба на химични реагенти.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ "BIOZONE"

Иновативен технологичен продукт "BioZone", от серията пречиствателни инсталации тип ПИПАЛ. В иновативният продукт се създава допълнителна зона /инкубатор/ за биомаса, което ускорява, улеснява и стабилизира процеса на пречистване на водата. Пречиствателната инсталация, използва сменящи се аноксидационни и окислителни условия на култивиране на пречистващите бактерии, с допълнителна зона (инкубатор) за биомаса. Съвременна технология, на базата на комбиниране на биомасите. По-слабото натоварване на пречиствателната инсталация не й пречи, защото именно системите с комбинирано култивиране на биомаса са с отлична пречистваща функция и при минимално натоварване.

GPRS МОДУЛ

Това е уникален IT продукт в областта на автоматиката за пречиствателни инсталации. Представлява напълно функционална система, позволяваща постоянно да се получава информация за степента на натоварване на пречиствателната инсталация и нейната работа. В резултат на получените данни, имаме възможност дистационно да настройваме, променяме и контролираме работата на пречиствателната инсталация, без да е необходимо посещение на обекта. Отдалечената комуникация с обекта дава възможност да контролираме най-важните параметри, които определят качеството на пречистване на водата. Някои от предимствата на GPRS модула са непрекъснато наблюдение и контрол на работата на инсталацията, по-ефективна работа на инсталацията, съобразно нейното конкретно натоварване, реализиране на икономии, надеждност и сигурност на работния процес и спокойствие и конфорт при експлоатация.

Top